22av社区

22av社区

盖湿无定体,风也寒也暑也,无不可合,故治湿者须察其相合,治暑者亦必审其有无兼湿,庶无遗憾也。然南产惟金华之东阳造者为良,浦江次之,义乌又次之,他邑即不佳。

李氏遗卤碱而补列石碱,误矣。 支正穴治七情郁,肘臂十指尽皆挛,兼治消渴饮不止,补泻分明自可安。

 从外丘下行外踝上五寸;光明穴也。其见证则咳嗽头疼,鼻流清涕。

字义有不可执一者,如知字从口,以口能知味也。 脑空穴,主治偏正头疼,目眩。

从辄筋、日月穴过季胁至京门穴;从京门循行带脉、五枢、维道、居,下合髀厌中环跳穴也。 肺主气,肾统气,寒益肾,辛润肺,故益气力也。

以风药性主上行,能升举下陷之清阳,清阳上升,则阴气随之而起,津腾液达,渴自止矣。或云瓜瓤瘟,或云蒲桃瘟,或云玳瑁瘟,或云捻颈皆望而却走。

Leave a Reply